Geçici depolama ne anlama gelir?

Eşyanız Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelmeden önce eşyanızın taşındığı taşıt aracı ile o taşıtta yer alan eşyaya ilişkin genel bilgilerin yer aldığı bir beyan verilir. Bu beyana “özet beyan” denir. 
Özet beyanın verildiği tarihten itibaren, eğer eşyanız denizyolu ile geldi ise 45 gün, diğer yollar için ise 20 gün içerisinde eşyanız için “gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım” belirlenmesi gerekir. Özet beyanın önceden verildiği durumlarda, bu süreler eşyanız gümrüğe sunulduktan sonra başlar. 
Bu süreç içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen eşya, taşıyıcınız tarafından gümrüğe sunulur. Eşyanın gümrüğe sunulmasından gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına kadar olan sürede eşyanız gümrük mevzuatı açısından “geçici depolanan eşya” statüsündedir. Bu eşya sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve belirlenen koşullarda depolanır.
Geçici depolama yerleri, genellikle, geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlere mümkün olduğu kadar yakın olan ambar, depo, ardiye veya hangar gibi depolama alanlarıdır. Geçici depolama yerlerinin bulunmadığı yerlerde gümrük idaresinin izni ile geçici getirilen eşyanın konulduğu yerler geçici depolama alanı olarak kabul edilebilir.
Yukarıda belirtilen süreler içinde kendilerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi gerekli işlemlere başlanmamış eşya, herhangi bir adli veya idari takibata konu olmaması halinde, gümrük mevzuatı hükümlerine göre tasfiye edilir.
 
Geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafaza edilmesini sağlamak üzere elleçlemeye tabi tutulabilir.
Geçici depolanan eşyanın kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması halinde gümrük yükümlülüğü doğar Gümrük idareleri, bu nedenle tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat isteyebilir.Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.